UCHWAŁA NR 77/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050


UCHWAŁA NR 77/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku 


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 226, 227, 229 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 – 2050, zmienionej uchwałą 53/VI/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik Nr 1) -  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2)w Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik Nr 2) - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3)w § 2 w pkt 1 ppkt b) kwotę  16.147.984,95 zł. zastępuje się kwotą 16.994.643,43 zł.

§ 2
1.Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po  wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po  wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

 


UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” w kolumnie „Prognoza 2011” dokonano zmiany kwoty dochodów oraz wydatków. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.496.537,41 zł., w tym: dochody bieżące zwiększone  o 496.537,41 zł. natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.000.000,00 zł. Wydatki ogólem zostały zwiększone o łączną kwotę 9.268.245,15 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 6.202.215,44 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o łączną kwotę 3.066.029,71 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2011 rok przedstawiają się następująco:
- dochody ogółem zostały zmniejszone  o łączną kwotę 46.350,59 zł., w tym dochody bieżące  zmniejszone o łączną kwotę. 1.046.350,59 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.000.000,00 zł.,
- wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 7.725.357,15 zł., w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 4.659.327,44 zł. natomiast wydatki majątkowe o kwotę 3.066.029,71 zł.

Szczegółowy opis dotyczący ww. zmian zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.
Pozostałe zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu miasta 2011 roku Zarządzeniami Prezydenta.

Ponadto w wyniku wprowadzenia do budżetu miasta 2011 roku po stronie przychodów, w pozycji wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych, kwoty w wysokości 7.771.707,74 zł. zwiększeniu uległy o ww. kwotę przychody ogółem oraz deficyt budżetu.

Ponadto zwiększono dochody bieżące w okresie obowiązywania prognozy stosując przyjęte w objaśnieniach do WPF założone wartości wzrostu tych dochodów i odnosząc się do wysokości dochodów bieżących 2011 roku w kwocie wynikającej z projektu uchwały.

Powyższe zwiększenia corocznie wpływają na wzrost wydatków majątkowych gdyż założone jest stopniowe ograniczenie i racjonalizacja wydatków bieżących.

Ponadto w latach 2012 - 2015 dokonano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 09:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 461
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji