Uchwała Nr 968/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie: przyjęcia zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 968/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie: przyjęcia zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przyjęcie zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

§ 2

Treść porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na podstawie porozumienia należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawowego. 
Porozumienie, o którym mowa powyżej dotyczyć będzie zakupu specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z porozumieniem na ww. zakup Marszałek Województwa mazowieckiego przyznał środki finansowe w wysokości około 25% całkowitego kosztu zakupu.
Pozostałe środki pochodzić będą z budżetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz z budżetu miasta Płocka w wysokości  około 25% kosztów.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 280
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji