UCHWAŁA NR 292/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie skargi Pana Mariana Wilka Przewodniczącego Obywatelskiego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bolesława III Krzywoustego w Płocku.

UCHWAŁA NR 292/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie skargi Pana Mariana Wilka Przewodniczącego Obywatelskiego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bolesława III Krzywoustego w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz 777) oraz art. 223 i art 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1.
Skargę Pana  Mariana Wilka Przewodniczącego Obywatelskiego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bolesława III Krzywoustego w Płocku, pisma z dni:
1/ 12 lipca 2011 roku,
2/ 19 września 2011 roku -
- dotyczące budowy pomnika Bolesława III Krzywoustego w Płocku pozostawić bez rozpatrzenia, podtrzymując swoje stanowisko zawarte w uchwale Nr 222/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 r., w sprawie skargi Pana Mariana Wilka Przewodniczącego Obywatelskiego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bolesława III Krzywoustego w Płocku.
§ 2.
Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do:
1/ reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1, w tym do ustanawiania pełnomocnika procesowego,
2/ udzielania odpowiedzi Panu Marianowi Wilkowi Przewodniczącemu Obywatelskiego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bolesława III Krzywoustego w Płocku w sytuacji, o której mowa w art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, że Jego skargi będą pozostawiane bez rozpatrzenia i przedkładania pod obrady Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


              Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka

   Artur Jaroszewski


UZASADNIENIE

Skarga Pana Mariana Wilka zawarta w pismach z dni: 12 lipca 2011 roku i 19 września 2011 roku - dotycząca lokalizacji i wykonawstwa pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego oraz sposobu procedowania przez Komisję Rewizyjną i jej Przewodniczącego, została przesłana Radzie Miasta Płocka do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Płocka przy piśmie z dnia 24 listopada 2011r.

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  12 grudnia 2011 roku dokonała analizy skargi i w wyniku głosowania uznała, że z uwagi na to, iż skarga zawiera te same okoliczności dotyczące stanu faktycznego w oparciu o który podjęto uchwałę  Nr 222/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2011 r., w sprawie skargi Pana Mariana Wilka Przewodniczącego Obywatelskiego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bolesława III Krzywoustego w Płocku, podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w tej uchwale.

Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, Rada Miasta może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, które jak zostało wskazane, przedstawiono skarżącemu w wyżej wymienionej uchwale.
 
W sprawie tej Komisja Rewizyjna na wcześniejszych posiedzeniach zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi Komisji przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka.

Kwestia dotycząca poprawności prowadzenia obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka przez jej Przewodniczącego na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia br., została rozstrzygnięta przez Radę Miasta Płocka na Sesji w dniu 30 sierpnia 2011 r. Podczas tego posiedzenia Rada Miasta, większością głosów, odrzuciła wniosek o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej złożony przez grupę radnych.

Szczegółowy materiał w sprawie, zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji w dniu 12.12.2011r. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2012, godzina 13:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 294
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji