projekty uchwał
Sesja LIII - projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 21 lutego 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku.
4.Przyjęcie protokołu z obrad LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 2 lutego 2006 roku.
5.Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku i planów przekształceń.
6.Informacja na temat realizacji postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w Mieście Płocku.
7.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za rok 2005 (w zakresie wydatkowania środków finansowych na pomoc społeczną z budżetu miasta, dotacji, projektów).
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.
10.Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku,
2)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok,
3)programu „Organizacja prac społecznie użytecznych”,
4)sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7,
5)zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
6)założenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu,
7)zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów,
8)w zmiany uchwały Nr 834/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock,
9)zmiany uchwały Nr 835/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock,
10)w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006”,
11)otrzymania dofinansowania projektu pn. „Ze stypendium ku dojrzałości –program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”,
12)uchylenia Uchwały Nr 555/XXXIX/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego Zespołu Jednostek Osadniczych Płocka oraz Uchwały Nr 812/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy jarem rzeki Brzeźnicy a terenem Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

12.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
13.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Odpowiedzi na interpelacje.
16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 14 lutego 2006, godzina 09:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 765
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji