UCHWAŁA NR 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie : zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, uchwałą nr 1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku,

UCHWAŁA NR 72/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie :  zmiany  uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca  2004 roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006 roku,  uchwałą nr 1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 ,  Nr 116, poz. 1203;  Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;  Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr  181 poz. 1337) oraz art. 15 ust 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku  Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 50, poz. 601; Dz. U.  z 2001 roku Nr 125, poz. 1371; Dz. U.  z 2002 roku   Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112; Dz. U. z 2003 roku Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, Dz. U. z 2004 roku Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780; Dz. U. Z 2006 roku Nr 133, poz. 935) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

W Uchwale Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka  z o. o.,  zmienionej uchwałami:   uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku,  uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku ,  uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia  28 marca 2006 roku oraz uchwałą nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku,  dokonuje się następujących zmian :

1)  w §  1 ust. 1 pkt 2  dopisuje się zapis o brzmieniu :
       „ -  linii nr 1   -  przystanek Umienino /Umienino „ Peklimar”
       „ -  linii nr 8  -  przystanek Brwilno Dolne”
     

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2007 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Uchwałą  Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku,  określone zostały strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o., na terenie miasta Płocka   oraz sąsiednich gmin. Zmiany wprowadzane do powyższej uchwały  pozwoliły na stworzenie możliwości rozwoju współpracy oraz rozszerzenia oferty w zakresie świadczenia usług przewozowych na terenie sąsiednich gmin.
Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja :
– linii nr 1   -  przystanek Umienino /Umienino „ Peklimar”,

-     linii nr 8  -  przystanek Brwilno Dolne”

pozwoli na :
– wydłużenie trasy przejazdu linii 1 do Lelic, będącym konsekwencją współpracy – zawartego
 porozumienia w zakresie powierzenia realizacji transportu zbiorowego Gminie Miasta Płock  przez Gminę Gozdowo.
– wydłużenie przejazdu linii 8 do Duninowa, oraz ustaleniu stref przewozowych dla tej linii w taki
 sposób, że przystanek Brwilno Dolne wyznacza granicę strefy  przewozowej B,
 Akceptacja proponowanej zmiany pozwoli na dalszy rozwój oraz rozszerzenie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie świadczenia usług przewozowych  lokalnego transportu zbiorowego realizowanego środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 01 marca 2007, godzina 12:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 042
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji