UCHWAŁA NR 1005/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Płocku.

UCHWAŁA NR 1005/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Płocku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 5 ust. 5 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.  2104 oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z poźn.zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Miejskiemu Przedszkolu Nr 4 w Płocku przy ul. Czwartaków 18 b nadaje się imię Jasia i Małgosi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasza Korga


Uzasadnienie 

Dyrektor przedszkola, Pani Teresa Fijałkowska wystąpiła do Rady Miasta Płocka z wnioskiem o nadanie placówce imienia „Jasia i Małgosi” (uchwała Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców z dnia 14 września 2006 r.).
Nowa placówka wychowania przedszkolnego na osiedlu Podolszyce Południe rozpoczęła działalność od nowego roku szkolnego 2006/07. Intencją wnioskodawców jest, aby od samego początku swego istnienia posiadała imię, z którym dzieci będą kojarzyć „swoje przedszkole”. Społeczność Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Płocku pragnie połączyć uroczyste otwarcie placówki, które jest planowane na połowę października br. z nadaniem jej imienia przez Radę Miasta Płocka.
Tytułowi Jaś i Małgosia to jedni z najbardziej znanych i lubianych przez najmłodszych postaci literatury dziecięcej. Dzieci na całym świecie już od ponad 190 lat z wypiekami na twarzy słuchają opowieści o przygodach rodzeństwa zagubionego w lesie i złej Babie Jadze – najsłynniejszej z czarownic... Imię przedszkola ma wymiar symboliczny,  podkreśla  postać dzieci - rodzeństwa, jako głównych bohaterów literackich oraz rolę bajek i baśni w kształtowaniu osobowości dzieci.
Dzieci w wieku przedszkolnym w sposób szczególny poddają się fantazji i urokowi baśni. Uwielbiają wraz z bohaterami bajek przeżywać niezwykłe - czasami niebezpieczne -  przygody, przezwyciężać strach i uwolnić się od lęku; wierzyć w odmianę losu i we własne siły. Czarodziejska kraina baśni pozwala dzieciom także cieszyć się ze zwycięstwa dobra nad złem.
Rada pedagogiczna przedszkola w pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej  zamierza szczególnie nawiązywać do dorobku braci Grimm, z których rożne pokolenia pisarzy całego świata – także polskich czerpały inspiracje do własnej twórczości. Bajki zapisane przed wiekami zachowują to, co ponadczasowe. Pedagodzy przedszkola chcą także wykorzystać baśnie i bajki jako gatunek literacki pomocny w wspieraniu rozwoju  i terapii małych dzieci, kształtowaniu ich wyobraźni oraz stosunku do świata w okresie dzieciństwa.  Zamierzają propagować głośne czytanie dzieciom w przedszkolu i domu. Inspirować dzieci i dorosłych do częstego kontaktu z literaturą, jako źródłem przeżyć, piękna, wiedzy i wartości moralnych.

Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego wymogu nałożonego na organ prowadzący przedszkole.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 08:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji