Uchwała Nr 418/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 418/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Pani (usunięto dane osobowe na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami) do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 p.oz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVII1/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 24 września 2003r. przez (usunięto dane osobowe na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami), Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Zarzut dotyczący braku zgody na projektowane poszerzenie ulicy Gęsiej kosztem działki nr ew. 763/2 odrzucić częściowo.


§2

Zmienić projektowaną szerokość ulicy Gęsiej z 7,0m na 6,0m w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 24 września 2003r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo (usunięto dane osobowe na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami). Przedmiotowe pismo zakwalifikowane zostało jako zarzut do w/w. projektu planu ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Urszuli Ruteckiej w zakresie przeznaczenia działki nr ew. 763/2, której jest właścicielką. W przedmiotowym piśmie wnosząca nie wyraża zgody na przeznaczenie części działki pod projektowaną zmianę oznaczoną symbolem 27KX (poszerzenie ulicy Gęsiej). Jako uzasadnienie zarzutu (usunięto dane osobowe na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami) podaje, iż projektowane poszerzenie ulicy Gęsiej nie jest konieczne.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 989/2003 z dnia 4 grudnia 2003r. rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
1) uwzględnił częściowo poprzez zmniejszenie projektowanej szerokości ulicy Gęsiej z 7,0 do 6,0m w liniach rozgraniczających,
2) nie uwzględnił częściowo poprzez utrzymanie, w ograniczonym zakresie, projektowanego poszerzenia tej ulicy.
Prezydent Miasta Płocka uznał, iż całkowite uwzględnienie zarzutu nie jest możliwe ze względu na konieczność dostosowania parametrów przedmiotowej ulicy do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690). Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem minimalna szerokość ciągu pieszo - jezdnego stanowiącego dojście i dojazd do działek budowlanych wynosi 5,0m. Obecna szerokość ulicy Gęsiej to 3,5 - 4,5m. Ograniczenie szerokości ul. Gęsiej do 5,0m jest niemożliwe, ze względu na wystąpienie, przy wprowadzeniu takiego rozwiązania, kolizji ogrodzeń
z istniejącą siecią gazową.
Projektowane poszerzenie ulicy Gęsiej jest zgodne z ustaleniami obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady
Narodowej z dnia 22 marca 1990r, wg których ulica Gęsia miała szerokość 7, 0m.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację Rada Miasta postanawia zmienić projektowaną szerokość ulicy Gęsiej z 7,0 na 6,0m.

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut (usunięto dane osobowe na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami) winien być częściowo odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właściciela z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują mu roszczenia, o których mowa w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 778
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 28 lutego 2022, godzina 13:42
  • Historia aktualizacji

  • 28 lutego 2022, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu