Uchwała Nr 654/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: podwyższenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 654/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: podwyższenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz na podstawie art.6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71,poz. 734 ze zm. Dz.U.z 2003 r., Nr 203, poz. 1966, Dz.U z 2004 r., Nr 240 poz. 2406) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższyć wysokość wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem z 70% do 90% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub z 70% do 90%  faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2

Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka – dział 852, rozdział 85215, § 3110.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia opublikowania jej  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, ale nie wcześniej jak pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła publikacja.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji