Uchwała Nr 292/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok

Uchwała Nr 292/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku

 

w sprawie założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984. Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), art.119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 96, poz. 874), Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 385/XVII/99 z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1177/LVIII/02 z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Przyjąć założenia do projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2.

Przyjąć harmonogram prac nad projektem budżetu miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


UZASADNIENIE

Założenia i harmonogram do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok zostały sporządzone zgodnie z Uchwałą Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Głównymi zasadami konstruowania projektu budżetu na 2004 rok będą następujące zasady: równości budżetowej, jedności, rzetelności, pełnego ujęcia dochodów i wydatków oraz efektywności i celowości gospodarowania środkami publicznymi.
Podjęcie uchwały pozwoli na zapewnienie sprawnego przebiegu prac nad opracowaniem projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 339
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji