Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 783/XLV/05
STATUT FUNDACJI FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

STATUT FUNDACJI FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundusz Grantowy dla Płocka, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez:

1)   Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7,
2)   Miasto Płock,
3)   Basell ORLEN Polyolefins, z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7.

zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu……….. 2005 r. przez notariusza…............. z Kancelarii Notarialnej w ……, ul. ……. za numerem repertorium ..........… i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.


§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Płock.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest miasto Płock.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§ 9

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele, jest minister właściwy
w sprawach zabezpieczenia społecznego.


Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 10

Fundacja została powołana w celu podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw na rzecz:
1)  podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
2) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
3)  podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
4)  zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
5)  podnoszenia jakości pomocy społecznej,
6)  poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka,
7)  podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
8)  upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
9)  wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
10)  wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
11)  prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
2) udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz poza finansowego (rzeczowe, organizacyjne i techniczne) wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,
3) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
4) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
5) inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
6) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji,
7) współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi.

§ 12

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.


Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 13

Majątek Fundacji składa się z:
1)  Funduszu Założycielskiego opłaconego w gotówce w wysokości ….PLN (słownie:   ), o którym mowa w akcie notarialnym jej ustanowienia,
2) nieruchomości i ruchomości uzyskanych przez Fundację w toku jej działania,
3) środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.


§ 14

Przychody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn i dotacji, w tym także ze środków Unii Europejskiej,
2) spadków i zapisów,
3) aktywów pieniężnych i praw majątkowych,
4) zbiórek publicznych i loterii,
5) dochodów z imprez publicznych,
6) odsetek od kapitału.


Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 15


Organami Fundacji są:
1) Rada Fundatorów,
2) Rada Fundacji,
3) Zarząd,
4) Rada Programowa.

Rada Fundatorów

§ 16

1.Radę Fundatorów tworzą przedstawiciele Fundatorów.
2.Każdy z Fundatorów deleguje jednego przedstawiciela do Rady Fundatorów.
3.Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundatorów.
4.W razie wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu swej funkcji, Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza z grona członków Rady Fundatorów osobę pełniącą jego obowiązki na czas trwania tej przeszkody.
5.Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania przez delegującego Fundatora.
6.Członkowie Rady Fundatorów:
a)nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać
z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,
b)nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundatorów jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału
w posiedzeniach Rady Fundatorów.

§ 17

Do zakresu zadań Rady Fundatorów należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji,
2) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
3) podejmowanie uchwał w zakresie:
a)zmian w statucie dotyczących organów Fundacji,
b)połączenia Fundacji z inną Fundacją,
c)likwidacji Fundacji, w przypadku określonym w § 35 ust.2,
d)w sprawach przedłożonych Radzie Fundatorów przez Radę Fundacji lub Zarząd,
4) ogólna ocena działalności Fundacji,
5) opiniowanie rocznych planów pracy Fundacji, budżetu Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
6) uchwalanie zaleceń skierowanych do Rady Fundacji, co do kierunków działalności Fundacji.

§ 18

1.Rada Fundatorów może żądać od Rady Fundacji i Zarządu przedstawienia jej do akceptacji każdej decyzji Rady Fundacji i Zarządu istotnej dla działalności Fundacji.
2.Rada Fundatorów może uchwalić zasady i tryb przekazywania jej do akceptacji decyzji, o których mowa w ust. 1.

§ 19

1.Rada Fundatorów spotyka się, co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Fundatorów określa regulamin uchwalany przez Radę Fundatorów.
2.Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundatorów.
3.Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
4.Uchwały Rady Fundatorów zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundatorów.

Rada Fundacji

§ 20

1.Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne.
2.Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, w liczbie do
9 osób na czas nieoznaczony powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.
3.Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci, złożenia rezygnacji lub wskutek odwołania przez Radę Fundatorów.
4.Przewodniczący Rady Fundacji przewodniczy obradom Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji, w tym zawiera i rozwiązuje umowy z członkami Zarządu.
5.W razie wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu swej funkcji Przewodniczący wyznacza z grona członków Rady Fundacji osobę pełniącą jego obowiązki na czas trwania tej przeszkody.
6.Członkowie Rady Fundacji:
a)nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,
b)nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 21

Do zadań Rady Fundacji w szczególności należy:
1) powoływanie i odwoływanie członów Zarządu oraz Rady Programowej,
2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Programowej i Rady Fundatorów,
3) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
4) nadzór nad działalnością Zarządu,
5) zatwierdzanie powoływania przez Radę Programową zespołów programowych,
6) zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów,
7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd i udzielanie absolutorium Zarządowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów,
8) wykonywanie zaleceń Rady Fundatorów,
9) uchwalanie zasad gospodarowania przez Fundację środkami finansowymi,
10) uchwalanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
11) uchwalanie zmian w statucie Fundacji, innych niż dotyczące spraw, o których mowa w § 17 pkt 3) lit. a),
12) podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących kierunków, form i zakresu działalności gospodarczej Fundacji,
13) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
14) przeprowadzanie przez wyznaczonych członków Rady lub przez osoby powołane
w tym celu kontroli działalności Fundacji, w tym kontroli finansowej.

§ 22

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 23

1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej cztery razy w roku.
2.Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji.
3.Rada Fundacji działa zgodnie z regulaminem nadanym przez Radę Fundatorów. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Fundacji określa regulamin uchwalany przez Radę Fundatorów.
4.Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 24

1.Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Zarząd jest trzyosobowy.
3.Kadencja Zarządu jest łączna i trwa dwa lata. Każdy członek Zarządu może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
4.Zarząd, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Fundatorów.
5.Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§ 25

      1.   Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:

a)z chwilą rozpatrzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu Fundacji
z działania za ostatni rok obrachunkowy w danej kadencji Zarządu Fundacji,
b)z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Fundacji o jego odwołaniu z Zarządu Fundacji,
c)z chwilą doręczenia przez niego Przewodniczącemu Rady Fundacji na adres Fundacji, pisma o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji,
d)z chwilą śmierci.

2.    Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak  również  każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 26

1.Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji i Rady Fundatorów.
2.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 27

1.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
b)zarządzanie środkami Fundacji według zasad określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji,
c)przygotowywanie projektów rocznego i wieloletniego programu działania Fundacji,
d)realizacja rocznego programu Fundacji,
e)przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji,
f)przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji
i przedstawianie ich Radzie Fundatorów, Radzie Fundacji, Radzie Programowej oraz właściwym organom, a także udostępniane ich do publicznej wiadomości,
g)wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
h)tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
i)ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją,
j)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji,
k)coroczne składanie Ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego, sprawozdania z działalności Fundacji.

2.Sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym oraz
z  wykonania planu za dany rok kalendarzowy, Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż koniec marca następnego roku kalendarzowego.

§ 28

1.Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz
w miesiącu. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalany przez Radę Fundacji.
2.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Rada Programowa

§ 29

1.Rada Programowa jest organem doradczym Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
2.Członków Rady Programowej, w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3.Kadencja Rady Programowej trwa jeden rok. Każdy członek Rady Programowej może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
4.Rada Programowa, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, może tworzyć i znosić zespoły programowe określając szczegółowo zakres i zasady ich pracy.
5.W skład zespołów programowych mogą wchodzić członkowie Rady Programowej oraz inne osoby, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności Fundacji.
6.Członkowie Rady Programowej i zespołów programowych nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia.

§ 30

Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd lub Radę Fundacji, w szczególności: opiniowanie dokumentów programowych Fundacji i sprawozdań merytorycznych Zarządu Fundacji oraz przedkładanie Zarządowi
i Radzie Fundacji propozycji działań programowych.

§ 31

1.Rada Programowa zbiera się co najmniej cztery razy w roku. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Programowej określa regulamin uchwalany przez Radę Fundacji.
2.Posiedzenia Rady Programowej zwołuje przewodniczący Rady Programowej
z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, Rady Fundacji lub co najmniej
1/3 członków Rady Programowej.
3.Uchwały Rady Programowej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 32

Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji oraz postanowienia
o zakazie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 33

Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji, z wyjątkiem spraw określonych w § 17 ust. 3 lit. a).

Rozdział VI
 
Postanowienia końcowe

§ 34

1.Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2.Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundatorów.

§ 35

1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. Stwierdzenie przesłanek określonych w zdaniu poprzedzającym następuje na podstawie uchwały Rady Fundatorów podjętej na wniosek Zarządu Fundacji, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania takiego wniosku.
2.Likwidacja Fundacji w innym przypadku niż określony w ust. 1 wymaga uchwały Rady Fundatorów.
3.Likwidatorem Fundacji może być Zarząd bądź osoba powołana przez Radę Fundatorów. Likwidacja Fundacji następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przez Likwidatora wybranego przez Radę Fundatorów. Uchwała Rady Fundatorów określa tryb i zasady postępowania likwidacyjnego.
4.Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 593
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji