UCHWAŁA Nr 539/XXVIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 505/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku.


UCHWAŁA Nr 539/XXVIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 505/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1


W Uchwale Nr 505/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku wprowadzić następujące zmiany:

1.§2 otrzymuje brzmienie:

"Kredyt, o którym mowa w §1 uchwały, wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminach określonych w umowie kredytowej, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku."

2.wprowadzić §2a w brzmieniu:

"Zabezpieczyć kredyt, o którym mowa w §1 wraz z należnymi odsetkami w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Miasta Płocka."

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 505/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku nie ulegają zmianie.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiana uchwały podjętej w miesiącu czerwcu przez Radę Miasta Płocka w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wynika z konieczności określenia sposobu zabezpieczenia, planowanego do zaciągnięcia zobowiązania. Prowadzone rozeznanie rynku bankowego między innymi pod kątem wymaganego przez banki zabezpieczenia pozwoliło ustalić, iż najlepszą dla miasta formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
Projekt uchwały dodatkowo zawiera sprecyzowanie źródła spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami wskazując dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 03 sierpnia 2004, godzina 12:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 189
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji