UCHWAŁA NR 625/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników.

UCHWAŁA NR 625/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę Pani Marii Sołtys na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników z dnia 20 maja 2009 r. uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Panią Marię Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników z dnia 20 maja 2009 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 20.05.2009 r.) i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 19 października 2009 r. uznała ją za nieuzasadnioną.
W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi Komisji przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka. W trakcie posiedzeń osobiście składali wyjaśnienia Dyrektorzy Wydziałów: Kultury i Sportu oraz Spraw Administracyjnych. W jednym z posiedzeń Komisji wzięła również udział Pani Maria Sołtys.
Ponadto na prośbę Komisji dyrektor Wydziału Kultury i Sportu przygotował i przedłożył  na piśmie zestawienie wszelkich imprez odbywających się w obrębie Starego Rynku wraz z kosztami oraz szacunkową frekwencją, a także poinformował, iż będzie czynił starania aby od przyszłego roku, stanowiący znaczną uciążliwość, demontaż scen po imprezach nie odbywał się w godzinach ciszy nocnej.
Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach: 22.06.2009r., 21.09.2009r. oraz 19.10.2009r.
W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i Urząd Miasta Płocka zostało uznane za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem, stąd też Komisja uznała skargę za nieuzasadnioną.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 919
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji