Uchwała Nr 802/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Jerzemu Woyno.

Uchwała Nr 802/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Jerzemu Woyno.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i § 13 ust. 2 pkt. 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306, z 2004 r. Nr 261 poz. 7118 i Nr 303 poz. 8572)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyznaje się pośmiertnie medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Jerzemu Woyno – ratownikowi RP WOPR.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Pan Jerzy Woyno zginął tragicznie w dniu 4 lipca 2005 roku podczas patrolu społecznego na Wiśle. Ponad 30 lat pracował społecznie, obsługując wszystkie imprezy organizowane na wodzie w granicach miasta Płocka. Był również społecznym kierownikiem „Barki” - bazy ratowniczej Rejonowego Płockiego WOPR oraz kierownikiem drużyny nr 9. Wielokrotnie był odznaczony za zasługi dla WOPR – brązową, srebrną i złotą odznaką, natomiast złotą odznaką z liściem laurowym i Błękitnym Krzyżem WOPR został odznaczony pośmiertnie.
Wniosek o nadanie medalu został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Kapituły w dniu 12 września 2005 roku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 330
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji