UCHWAŁA NR 195/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku.

UCHWAŁA NR  195/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;  
                                    
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej części działki nr 524/2  o powierzchni 28 m²  zlokalizowanej przy ulicy Medycznej w Płocku z przeznaczeniem na cele handlowe na okres od 01.09.2007r. do 31.08.2008r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  gruntu o pow. 28 m² zlokalizowanego część działki nr 524/2 przy ulicy Medycznej w Płocku z przeznaczeniem na cele handlowe  wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okresy:  od 01.09.1997r. do 31.08.1998r.,  od 01.09.1998r. do 31.08.1999r., od 01.09.1999r. do 31.08.2000r.,od 01.09.2000r. do 31.08.2001r., od 01.10.2001r. do 31.08.2002r., od 01.09.2002r. do 31.08.2003r., od 01.09.2003r. do 01.08.2004r., od 01.09.2004r. do 31.08.2005r., od 01.09.2005r. do 31.08.2006r. i od 01.09.2006r. do 31.08.2007r.    to jest łącznie 120 miesięcy
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 1 roku.
Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o wydzierżawieniu należą do Rady Miasta Płocka z uwagi na to że Prezydent Miasta Płocka zgodnie z uchwałą Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. samodzielnie decyduje o wydzierżawieniu na cele handlowe grunty o powierzchni do 3000 m2  na okres do 10 lat.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 09:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 182
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji