UCHWAŁA NR 988/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

UCHWAŁA NR 988/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr  155, poz.  1298 oraz z 2006 r.  Nr 64, poz. 448) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 964/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie  stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego i są przyznawane dla zawodników posiadających miejsce zamieszkania na terenie miasta Płocka lub zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie miasta Płocka, osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 124
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji