UCHWAŁA NR 298/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18.

UCHWAŁA NR 298/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,        Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48         poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27; z   2003 r. Nr 84 poz. 774; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 132 poz. 1111, Nr 178 poz. 1479; z 2007 r. Nr 50 poz. 331, Dz. U. Nr. 192 poz. 1380) Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:
  
§ 1
Zaopiniować negatywnie lokalizację salonu gier na automatach w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18.

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

W dniu 19 grudnia 2007 roku do Urzędu Miasta Płocka wpłynął wniosek z dnia
14 grudnia 2007 roku Casino Gold Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II- go 15, o wydanie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Nowy Rynek 18 w Płocku.
W trakcie prowadzonego postępowania Wydział Rozwoju Miasta zwrócił się o ocenę skutków jakie może wywołać wskazana lokalizacja salonu gier do:
1. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – w odpowiedzi, uzyskano informację, że przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiekcie, podczas których stwierdzono usterki w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanych pomieszczeń. Biorąc pod uwagę nie spełnienie w obiekcie wymogów ochrony przeciwpożarowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zaopiniowała negatywnie lokalizację  salonu gier na automatach w budynku przy ul. Nowy Rynek 18;
2. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku – w odpowiedzi, przekazano informację o tym, że w przypadku pozytywnej opinii o lokalizacji salonu Inwestor zobowiązany jest do przystosowania obiektu do tego typu działalności poprzez ocenę techniczną, projekt budowlany oraz technologiczny - w przypadku działalności gastronomicznej;
3. Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Kolegialna” – w odpowiedzi, została przekazana Uchwała Nr 14/ 08 Zarządu Osiedla „Kolegialna” z 14 stycznia 2008 roku, w której Zarząd Osiedla  opiniuje pozytywnie wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej dotyczącej salonu gier na automatach w budynku w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18;
4. Komendanta Straży Miejskiej w Płocku - w odpowiedzi przekazano informację, że w przedmiotowej sprawie przeprowadzono stosowne czynności w wyniku których ustalono iż w chwili obecnej trudno sporządzić ocenę  wpływu ww. działalności na poziom bezpieczeństwa i porządek publiczny, ale niewątpliwym zagrożeniem może być bezpośrednie sąsiedztwo lokalu z mieszkaniami lokatorów (szczególnie przy działalności w godzinach wieczornych i nocnych), umiejscowienie go bezpośrednio przy targowisku oraz ewentualna działalność gastronomiczna np. sprzedaż i podawanie alkoholu;       
5. Oddziału Ochrony Środowiska – w odpowiedzi, uzyskano informację, że na tym etapie nie jest możliwe dokonanie oceny skutków dla stanu akustycznego środowiska jakie spowodowałaby lokalizacja salonu gier. Niezbędne w tym celu są obliczenia emisji hałasu, które powinien wykonać zainteresowany, jak również zabezpieczenia akustyczne w budynku. Zastosowanie właściwych rozwiązań powinno być poparte pomiarami hałasu przeprowadzonymi przy budynkach mieszkalnych;
6. Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka - w odpowiedzi uzyskano informacje, że dla terenu gdzie została wskazana lokalizacja salonu gier brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Płocka jest to obszar adaptacji i intensyfikacji zabudowy śródmiejskiej o funkcji centrum miasta, które powinno być kształtowane w sposób śródmiejski, łącząc funkcje usług z administracją i mieszkalnictwem.
7. Kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych -   w odpowiedzi  przekazano informację, że lokal w którym miałby powstać salon gier znajduje się w podwórzu kamienicy, w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska TARGPOL oraz lokali mieszkalnych i jest zlokalizowany poza zasięgiem monitoringu miejskiego, w związku z czym wyraża negatywną opinię, co do lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy         ul. Nowy Rynek 18. Również Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 22 stycznia 2008 roku wyraziła negatywną opinię  o lokalizacji salonu gier przy ul. Nowy Rynek 18, wskazując iż lokalizacja  może zagrażać porządkowi publicznemu w tym miejscu.
8. Komenda Miejska Policji w Płocku w odpowiedzi wskazała na zagrożenia wynikające z lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Nowy Rynek 18: w pobliżu znajduje się szereg domów mieszkalnych - wielorodzinnych, omawiana posesja  usytuowana jest na niewielkim podwórku, na którym brak jest wystarczającego miejsca na parking, a niewątpliwie powstanie placówki gastronomicznej spowoduje znaczny wzrost ruchu pojazdów, rejon ulicy Nowy Rynek jest rejonem zagrożonym przestępczością                           i wykroczeniami. Wszystkie wykonane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Płocku ustalenia wykazują ponad wszelką wątpliwość, że powstanie działalności gospodarczej  o charakterze gastronomicznym i rozrywkowym na posesji Nowy Rynek 18 w Płocku wpłynie negatywnie na poziom bezpieczeństwa w tym rejonie.            

 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, wobec negatywnych opinii wymienionych powyżej stwierdzono szereg przeciwwskazań  do prowadzenia salonu gier na automatach w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 330
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji