U C H W A Ł A Nr 84/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego przy ul. Medycznej w Płocku, obejmującego działkę o nr ew. 524/2 oraz część działek o nr ew. 525/2, 526 i 527/2.
U C H W A Ł A Nr 84/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego przy ul. Medycznej w Płocku, obejmującego działkę o nr ew. 524/2 oraz część działek o nr ew. 525/2, 526 i 527/2.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz projektu Budżetu Miasta Płocka na rok 2003 - Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego przy ul. Medycznej w Płocku, obejmującego działkę o nr ew. 524/2 oraz część działek o nr ew. 525/2, 526 i 527/2.

§ 2

Określić granice terenu objętego planem jako: północna granica działek o nr ew. 525/2 i 526, przedłużenie północno-wschodniej granicy działki o nr ew. 159/20 do północno-zachodniego narożnika działki o nr ew. 527/3, wschodnia granica działki o nr ew. 527/2, południowa granica działki o nr ew. 527/3, wschodnia granica działki o nr ew. 526, południowa
i zachodnia granica tejże działki o nr ew. 526, zachodnia granica działki o nr ew. 524/2 i jej przedłużenie do północnej granicy działki o nr ew. 525/2,
oznaczone na załączniku graficznym kolorem czarnym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Jako przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określić:
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
- linie rozgraniczające ulice i drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
- tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
- granice i zasady zagospodarowania obiektów podlegających ochronie,
- zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej, oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
-2-
- lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
- zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
- szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające
z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi.

§ 4

Jako źródło finansowania ustala się projekt Budżetu Miasta Płocka na rok 2003 – dział 710, rozdział 71004, § 4300 (zadanie nr 1 – plany zagospodarowania przestrzennego).

§ 5

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 200
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji