projekty uchwał
Sesja XXII - 18-03-2008

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 18 marca 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad


1/ Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku.
4/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2007 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku,

2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,

3. ustalenia Regulaminu na rok 2008 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,

4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008,

5. przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku,

7. zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja,

9. nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku,

10. zmiany uchwały Nr 248/XXX/92 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia dnia 7 czerwca „Dniem Historii Płocka”,

11. wystąpienia Gminy Płock ze stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych,

12. zmiany Uchwały Nr 905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku,

13. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Interpelacje i zapytania radnych.
8/ Odpowiedzi na interpelacje.
9/ Sprawy różne.
10/ Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 13 marca 2008, godzina 09:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 675
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji