Uchwała Nr 874/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr. 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku.

Uchwała Nr 874/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr. 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11, poz. 984 Nr. 113 poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr. 80, poz. 717, Nr. 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr. 102, poz. 1055 i Nr. 116, poz. 1203; Dz. U z 2005 r. Nr. 172, poz. 1441, Nr. 175, poz. 1457), w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr. 50, poz. 601; Dz. U. z 2001 r., Nr. 125, poz. 1371; Dz. U. z 2002 r. Nr. 113, poz. 984, Nr. 130, poz. 1112;    Dz. U. z 2003 r. Nr. 149, poz. 1452, Nr. 211, poz. 2049; Dz. U. Z 2004 r. Nr. 97, poz. 962, Nr. 160, poz. 1678, Nr. 281, poz. 2780) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr. 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego zmienionej Uchwałą Nr. 763/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku dokonuje się następującej zmiany:
w Załączniku Nr. 1 do Uchwały Nr. 510/XXV/00 z dnia 28 marca 2000 roku punkt II.2 ppkt. d otrzymuje następujące brzmienie:
„Wózki dziecięce mogą być przewożone za opłatą, z wyjątkiem wózków dziecięcych, z których aktualnie korzystają dzieci do lat 4. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka. Przez aktualne korzystanie z wózka rozumie się przewożenie dziecka w wózku lub poza nim, jeżeli jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr. 940/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku, dzieci w wieku do lat czterech są uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami tej komunikacji.
Uchwała Nr. 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego w pkt II.2 ppkt. d Załącznika traktuje wózek dziecięcy równoznacznie z bagażem przewożonym przez osoby korzystające z autobusów komunikacji miejskiej w Płocku. Wobec powyższego za dziecko – bez względu na jego wiek - przewożone środkami komunikacji miejskiej w wózku należy uiścić opłatę biletu jednorazowego podstawowego. Sytuacja ta powoduje rozbieżność w traktowaniu pasażerów jakimi są dzieci w wieku do lat czterech, w zależności od tego w jaki sposób są przewożone w autobusach miejskich.
W czasie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka  w dniu 22 listopada 2005 roku zgłoszony został przez Panią Radną Volettę Kulpa w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wniosek o wyłączenie z opłat za przewóz środkami komunikacji miejskiej wózków dziecięcych z których korzystają dzieci w wieku do lat czterech. Wobec powyższego Prezydent Miasta Płocka zgodnie z obowiązującymi procedurami wnosi pod obrady Rady Miasta Płocka projekt stosownej uchwały informując jednocześnie, iż wskazana zmiana zasad przewozu przyniesie zmniejszenie przychodów Spółki Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. o obliczoną szacunkowo kwotę ok. 146.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) w skali roku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 057
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji