UCHWAŁA Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 1009/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, Dz.U.z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005r  Nr.172, poz 1441, Dz.U.z 2006r Nr. 17, poz.128, Nr. 175, poz.1457), art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 , Nr 69, poz.626, Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786, Dz. U. z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz.657.), ustawa z dnia 27 lipca  2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:

W §2 ust.1 dodaje się pkt. 11a w brzmieniu:
“na rzecz publicznych wyższych uczelni działających na terenie Miasta Płocka, z przeznaczeniem dla pracowników naukowych i dydaktycznych .”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

W obowiązującej Uchwale Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka brak jest możliwości udzielenia pomocy socjalno-bytowej  na rzecz wyższych uczelni publicznych, działających na terenie miasta Płocka. Taka forma pomocy ze strony Miasta, jako właściciela mieszkań komunalnych, ma na celu zachęcenie kadry pracowników naukowych i dydaktycznych do podjęcia stałej współpracy z uczelniami funkcjonującymi na terenie Płocka. Stała baza noclegowa, której koszty funkcjonowania pokrywać będzie uczelnia, może stanowić motywację dla kadry naukowej i dydaktycznej dojeżdżającej na zajęcia z innych miast. Typowanie  lokali komunalnych przeznaczonych do wynajęcia na rzecz konkretnej publicznej uczelni, z przeznaczeniem dla pracowników naukowych i dydaktycznych odbywać się będzie drogą Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 044
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji