projekty uchwał
Sesja XVI - 25-10-2011


OBWIESZCZENIE
Przewodniczącej Rady Miasta Płocka

Przewodnicząca   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż w dniu 25 października 2011 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl.Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XVI Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka”:
- Panu Ryszardowi Kowalskiemu,
- Panu Stanisławowi Mróz,
- Panu Kazimierzowi Polańczykowi,
- Panu Mironowi Wójcikowi,
- Katolickiemu Radiu Płock.
3/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4/Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5/Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych płockich szkół, których prowadzenie należy do  zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
6/Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
7/Przyjęcie protokołu z obrad XIV Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 23 września 2011 roku.
8/Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 roku.
9/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1.wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2012-2015,
2.wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2012-2015,
3.wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2012-2015,
4.wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2012-2015,
5.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050,
6.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011,
7.ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
8.ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock,
9.zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania,
10.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasto Płock,
11.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul.  Medycznej,
12.wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę – Miasto Płock na cel publiczny w formie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 4/1 o pow. 1051 m2 i 4/3 o pow. 3462 m2 położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej,
13.zmiany uchwały nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat,
14.zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałami: Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku,
15.nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku,
16.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
17.zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

/-/ Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 18 października 2011, godzina 10:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 880
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji