Uchwała Nr 800/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie skarg Pana Sławomira Rudzieniec zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i na zaniedbania w działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku.

Uchwała Nr 800/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie skarg Pana Sławomira Rudzieniec zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i na zaniedbania w działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(  t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargi Pana Sławomira Rudzieniec na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.01.2005 r.  i na zaniedbania w działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku z dnia 17.12.2004 r. uznać za nieuzasadnione.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna dokonała analizy skarg złożonych przez Pana Sławomira Rudzieniec zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.01.2005 r. (data wpływu do Biura Obsługi Rady Miasta 24.01.2005 r.) oraz na zaniedbania w działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku z dnia 17.12.2004 r. (przekazaną przez Starostę Płockiego dn. 20.12.2004 r. (wpłynęła do Biura Obsługi Rady Miasta 22.12.2004 r.) i uznała je za nieuzasadnione.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dostępną w Urzędzie Miasta Płocka dokumentacją oraz z materiałami przekazanymi  do Komisji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku, a także z informacją z ustaleń faktycznych sporządzoną przez Oddział Kontroli Urzędu Miasta Płocka i nie stwierdziła uchybień w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 974
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji