UCHWAŁA NR 267/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie skarg Państwa Teresy i Franciszka Siemiątkowskich.

UCHWAŁA NR 267/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie skarg Państwa Teresy i Franciszka Siemiątkowskich.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz 777) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Skargi Państwa Teresy i Franciszka Siemiątkowskich zamieszkałych w Płocku
1/z dnia 08 sierpnia 2011 roku, 
2/z dnia 03 października 2011 roku, 
dotyczące braku nadzoru przełożonego-Prezydenta Miasta Płocka nad działaniami urzędników, oraz nieprawidłowej kwalifikacji złożonej skargi uznać za nieuzasadnione.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


   Artur Jaroszewski


 


UZASADNIENIE

Skargi Państwa Teresy i Franciszka Siemiątkowskich z dni: 08 sierpnia i 03 października 2011 roku,  zostały przekazane do Rady Miasta Płocka przez  Prezydenta Miasta Płocka oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Prawny Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Płocku.

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka, Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach: 17 października 2011 r. i 14 listopada 2011 r. dokonała analizy skarg złożonych przez Państwa Teresę i Franciszka Siemiątkowskich  na Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie braku nadzoru przełożonego-Prezydenta Miasta Płocka nad działaniami urzędników, oraz nieprawidłowej kwalifikacji złożonej przez skarżącą skargi z dnia 08.08.2011r..

W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka. W trakcie posiedzeń Komisji  osobiście informacje przedstawiali: Kierownik Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu  i Radca Prawny Urzędu Miasta Płocka.
W jednym z posiedzeń udział wzięła Pani Teresa Siemiątkowska.

Na posiedzeniu w dniu 17 października br. Komisja postanowiła, że zwróci się na piśmie do Prezydenta Miasta Płocka o przedstawienie stanowiska w sprawie zarzutów dotyczących braku nadzoru przełożonego-Prezydenta Miasta Płocka nad urzędnikami bezpośrednio prowadzącymi sprawę Państwa Siemiątkowskich.
Pismem z dnia 10 listopada Prezydent Miasta Płocka odniósł się do postawianych w skardze zarzutów i stwierdził m.in. "w wyniku szczegółowej analizy akt spraw, wszelkich kwestii i problemów podnoszonych  przez Państwa Siemiątkowskich nie zostały potwierdzone żadne uchybienia, ani zaniedbania powstałe na skutek niewłaściwego wykonania obowiązków służbowych przez pracowników rozpatrujących przedmiotowe sprawy."

Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi przez Prezydenta Miasta Płocka i
w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011 r. uznała skargi Państwa Siemiątkowskich za nieuzasadnione.

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach:  17.10.2011 r. i 14.11.2011 r.
W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wskazanym w skargach,  stąd też uznała skargi z dni: 08 sierpnia i 03 października 2011 roku za nieuzasadnione i przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 265
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji