projekty uchwał
Sesja LIV

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 28 marca 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LIV  Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku (druk nr 953),
- załącznik

2) wezwania Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku dotyczącego uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (druk nr 956),

3) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (druk nr 959),
- załącznik

4) zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwa-lenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku (druk 960),
- załącznik

5) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 961),
- załącznik

6) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012” (druk nr 965),
- załącznik

7) przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (druk nr 966),

8) przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-nego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Prio-rytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (druk nr 967),

9) zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Miasta Płock (druk nr 952),

10) podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Regionem Mytiszczi w Obwo-dzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej (druk nr 957),
- załącznik

11) zasad współpracy Miasta Płocka z innymi gminami w ramach projektu pn.:”URBAMAS” (druk nr 958),

12) określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk 963),

13) zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałą nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku (druk nr 950),

14) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Gminy Gozdowo (druk nr 955),

15) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 PPUP Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy (druk nr 951),

16) pozbawienia drogi – ulicy Długiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy Łuka-siewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej (druk nr 962),

17) zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (druk nr 964),

18) nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku (druk nr 954),

19) wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka (druk nr 949).


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8. Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 20 marca 2006, godzina 13:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 868
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 marca 2006, godzina 14:12
  • Historia aktualizacji

  • 20 marca 2006, godzina 14:12 Aktualizacja danych