UCHWAŁA NR 675/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku

UCHWAŁA NR  675/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku"

 Na podstawie art. 7 ust.1, pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: Dz.U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r.         Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;  Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz.1218), w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.: Dz.U. z 2008r. Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958; Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; Nr 223, poz. 1464; Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz. 106; Nr 79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070; Nr 215, poz. 1664),  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

 Przyjmuje się "Program ograniczenia niskiej emisji w Płocku",  stanowiący integralną część niniejszej uchwały w zakresie proponowanych kierunków działań mających na celu poprawę stanu powietrza.

§ 2

Zadania realizowane będą w miarę możliwości finansowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

 Ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, jak również ze względu na wymogi Unii Europejskiej, uchwałą Nr 231/08 z dnia 17 listopada 2008 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych. W załączniku nr 3 do tej uchwały określono zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych, terminy realizacji, koszty i źródła finansowania poszczególnych zadań. Najważniejszym zadaniem na 2009r., nałożonym na Urząd Miasta Płocka było "Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku".
 Opracowanie takie zostało wykonane przez specjalistyczna firmę i stanowi załącznik do uchwały, wymagającej przyjęcia przez Radę Miasta Płocka.
 Proponowane zadania miały być realizowane ze środków własnych, ze środków Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 W dniu 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664).
Zgodnie z art. 16 ust.1 tej ustawy powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej likwiduje się, a gminy i powiaty w terminie do 31 marca 2010 roku dostosują uchwały budżetowe do zmienionych przepisów.
Powoduje to ograniczenie stron (np. osób fizycznych), które mogłyby korzystać ze środków, które będą pochodzić z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i które będą wydatkowane na zadania dotyczące ochrony środowiska.
Aby wypełnić obowiązek nałożony uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a jednocześnie w miarę możliwości realizować „Program ograniczenia niskiej emisji w Płocku” i umożliwić staranie się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędne jest przyjęcie tego programu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 065
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji