Uchwała Nr 781/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock - IV etap"- zakup 6 sztuk

Uchwała Nr 781/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock - IV etap"- zakup 6 sztuk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie preferencyjną pożyczkę długoterminową do kwoty 3.465.200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2005 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup  autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock IV etap” - zakup 6 sztuk.

§ 2

Źródłem spłaty pożyczki w latach 2006 – 2010 będą dochody budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki o której mowa w § 1 zgodnego z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia w imieniu miasta Płocka umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E


Prezydent Miasta Płocka wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o udzielenie pożyczki do kwoty 3.465.200,00 zł. na dofinansowanie zakupu przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. 6 sztuk autobusów w 2005 roku.
Realizacja powyższego zadania pozwoli na zahamowanie procesu starzenia taboru autobusowego oraz utrzymanie taboru autobusowego na dotychczasowym poziomie. Ponadto zakup nowych autobusów przyczyni się do zmniejszenia ilości substancji toksycznych wydalanych do atmosfery przez autobusy, co wpłynie korzystnie na poprawę stanu czystości powietrza w mieście.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Płocka Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 07:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 956
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji