UCHWAŁA NR 502/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ulicy Mazura reprezentowanych przez Mirosława Zaszewskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA NR 502/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ulicy Mazura reprezentowanych przez Mirosława Zaszewskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 06 października 2003r. przez mieszkańców ulicy Mazura reprezentowanych przez Mirosława Zaszewskiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący braku zgody na przeznaczenie działki o nr ew. 3248/6 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku projektu planu symbolem 31MNe – odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
      

UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.
W dniu 06.10.2003r. mieszkańcy ulicy Mazura reprezentowani przez Mirosława Zaszewskiego złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo z uwagami do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
W przedmiotowym piśmie wnoszący kwestionują: usytuowanie ciągu pieszego przy ul. Mazura po stronie domów w zabudowie szeregowej oraz przeznaczenie działki o nr ew. 3248/6 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku projektu planu symbolem 31MNe.
Po analizie treści w/w pisma zostało ono uznane jako protesty do przedmiotowego projektu planu.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowe protesty i Zarządzeniem Nr 1336/2004 z dnia 30 stycznia 2004r. postanowił o:
uwzględnieniu protestu dotyczącego przełożenia projektowanego ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż ulicy Mazura na stronę zachodnią tej ulicy,
nieuwzględnieniu protestu dotyczącego zmiany przeznaczenia działki o nr ew. 3248/6
z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 31MNe, pod zieleń i plac zabaw.
Nieuwzględniony protest Prezydent skierował do rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.
Podczas obrad XXII sesji w dniu 16 marca 2004r. Rada Miasta Płocka, po wysłuchaniu wystąpienia przedstawicielki mieszkańców ulicy Mazura - pani Bartuś, nie podjęła uchwały 
w sprawie nieuwzględnienia protestu dot. zmiany przeznaczenia działki o nr ew. 3248/6
z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 31 MNe pod zieleń i plac zabaw.
W wyniku wizji w terenie skonfrontowano wystąpienie przedstawicielki mieszkańców ulicy Mazura z faktycznym stanem zagospodarowania terenu.
Stwierdzenie o poniesionych znaczących nakładach pracy w urządzeniu terenu jako miejsca zabaw dla dzieci jest sprzeczne z istniejącym stanem zagospodarowania, który przedstawiają zdjęcia stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Ponadto:
przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Płock i zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 137/2672/02 z dnia 13.05.2002r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
w obowiązującym do 31.12.2003r. Miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedli Podolszyce Północ i Podolszyce Południe w Płocku, przedmiotowa działka była również przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zorganizowaną lub indywidualną;
realizacja zabudowy mieszkaniowej gwarantuje uporządkowanie terenu;
pozostawienie terenu w dyspozycji mieszkańców, jako postulowanego placu zabaw, nie gwarantuje uporządkowania tego terenu (skoro do dziś tego nie zrobiono).
W związku z powyższym dla działki o nr ew. 3248/6 utrzymuje się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy należy uznać, że protest winien być odrzucony w całości.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 256
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji