projekty uchwał
Sesja V - 25-01-2011

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącej Rady Miasta Płocka

Do pobrania: projekty uchwał

Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 stycznia 2011 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się V Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad V Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

 1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
 2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
 3. ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
 4. ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
 5. ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
 6. powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka,
 7. powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
 8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
 9. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
 10. wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
 11. wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
 12. wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
 13. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka,
 14. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
 15. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
 16. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
 17. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
 18. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
 19. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
 20. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka,
 21. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
 22. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miasta Płocka,
 23. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 24. wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu,
 25. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 26. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
  nieruchomości,
 27. przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
 28. zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i
  przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta
  Płocka,
 29. zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych
  gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
  finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
 30. uchylenia Uchwały Nr 716/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto
  Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr 828/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
 31. wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje
  członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
  Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania
  dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 32. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania
  dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka
/-/Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 18 stycznia 2011, godzina 14:35)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 831
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji