projekty uchwał
Sesja XXXI - 30-12-2008

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) odczytanie wniosków i opinii Komisji stałych,
c) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,

2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,
3) wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
4) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
6) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka,
7) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy Chopina w Płocku będących własnością Gminy- Miasto Płock,
8) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock przy ulicy Kilińskiego w Płocku,
9) sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku”,
10) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy - Miasto Płock na lata 2008 – 2032”,
11) ustalenia zasad dzierżawy części budynków stanowiących własność Gminy-Miasto Płock na okres powyżej 3 lat,
12) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2009 rok,
13) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2009 rok.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 24 grudnia 2008, godzina 12:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 702
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji