UCHWAŁA Nr 375/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup aparatu USG do pracowni ultrasonografii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

UCHWAŁA Nr 375/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup aparatu USG do pracowni ultrasonografii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) w związku z Uchwałą Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2008 - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup aparatu USG do pracowni ultrasonografii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Płocka na 2008r., dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność, § 6300, zadanie 79/WZS/I/G w wysokości 300 000,00 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą – Miastem Płock a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Do zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Gminy mogą innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielana jest w formie dotacji celowej (art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych - Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
W budżecie miasta Płocka na 2008r. zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 300 000,00 zł na zakup aparatu USG do pracowni ultrasonografii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, jako dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność, § 6300, zadanie 79/WZS/I/G). Pomoc może być udzielona na dofinansowanie własnych zadań samorządu województwa; należą do nich: promocja i ochrona zdrowia (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie Samorząd Województwa Mazowieckiego pełni funkcję organu założycielskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.  
Przekazanie ww. środków dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wymaga jednak odrębnej uchwały Rady Miasta Płocka (art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych - Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Uchwała winna w sposób konkretny i jasny określać zadanie, na realizację którego pomoc finansowa jest przeznaczona, jak również zawierać kategoryczne sformułowanie o udzieleniu takiej pomocy (wyrok V SA/Wa 668/07 z dnia 6 marca 2007r.). Ponadto ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stawia warunek, aby przekazanie środków odbyło się na podstawie umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków (art. 175 ust. 2 ustawy). W oparciu o przedmiotową uchwałę Rady Miasta Płocka zawarta zostanie stosowna umowa pomiędzy Gminą – Miastem Płock a Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej. Do zawarcia umowy upoważniony zostaje Prezydent Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2008, godzina 07:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 099
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji