Uchwała Nr 750/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 639/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 r w sprawie nabycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul.Tumskiej – Kolegialnej 2 oznaczonej jako działka nr ewid. 795.

Uchwała Nr 750/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 639/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 r w sprawie nabycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul.Tumskiej – Kolegialnej 2 oznaczonej jako działka  nr ewid. 795.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U z 2002r, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r,Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz Dz.U z 2004r Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz.1203)  - Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1.

W uchwale   Nr 639/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie nabycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul.Tumskiej – Kolegialnej 2, oznaczonej jako działka  nr ewid. 795 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na nabycie  przez Gminę Płock  na zasadzie współwłasności ½ części zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul.Tumskiej – Kolegialnej 2 oznaczonej jako działka nr 795/4 o pow.470 m2.”,

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
     „Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2005 r. dział 700 rozdział  70095, § 6050  –
Nr zadania 27/WGM II/I/G – Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym p.n. „Rozbudowa i adaptacja obiektu ul.Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku „ Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę nr 639/XXXVI/05 w dniu 25 stycznia 2005r  w sprawie nabycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul.Tumskiej – Kolegialnej 2 oznaczonej jako działka nr ewid.795.
Województwo Mazowieckie wyraziło wolę nabycia ½ części powyższej nieruchomości i współuczestniczenie w kosztach nabycia   stosownie do wielkości udziału. Właściciel nieruchomości Bank BPH Spółka Akcyjna (po podziale geodezyjnym oznaczonej nr 795/4 o pow.470 m2) wyraził zgodę na zbycie powyższej nieruchomości na rzecz Gminy Płock i Województwa Mazowieckiego, na zasadzie współwłasności w udziale  po ½ części  – Uchwała Nr 111/2005 Zarządu Banku BPH Spółka Akcyjna z dnia 18 lipca 2005r.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany powyższej Uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 329
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji