UCHWAŁA NR 334/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
ustalenia opłaty administracyjnej, zwolnień oraz sposobów jej poboru.

UCHWAŁA NR 334/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie : ustalenia opłaty administracyjnej, zwolnień oraz sposobów jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym         ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku  Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 zmiana   z 2002 roku Dz.U.Nr  200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 51 z 2003 roku, poz. 804 ) RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się opłatę administracyjną od niżej wymienionych czynności urzędowych w następującej wysokości:
1.od wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 4zł za każdą stronę formatu A-4,
2.od wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10zł za każdą stronę formatu A-4,
3.od wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka – 4zł za każdą stronę formatu A-4,
4.od wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka – 10zł za każdą stronę formatu A-4.

§ 2


Opłata administracyjna jest płatna gotówką w kasie Oddziału Podatków i Opłat z chwilą zgłoszenia wykonania czynności urzędowej, od której pobierana jest opłata.

§ 3


Zwalnia się z opłaty administracyjnej czynności urzędowe, o których mowa w § 1 pkt 1,2,3 i 4          dla celów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.

§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.


§ 6


Traci moc Uchwała Nr 984/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, zwolnień oraz sposobów jej poboru.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 142
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji