UCHWAŁA Nr 585/XLI/09 z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowania i realizacji inwestycji pn: „Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka

UCHWAŁA Nr 585/XLI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowania i realizacji inwestycji pn: „Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r.: Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r.: Nr 84, poz. 712), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Płock do Partnerstwa
z:
1. Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku – Partner nr 1
2. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku – Partner nr 2
3. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku – Partner nr 3
w celu wspólnej realizacji Projektu pn: „Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym”. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie w Płockim Ogrodzie Zoologicznym unikalnej w skali kraju ekspozycji „Wody Świata” oraz płazów, gadów i bezkręgowców.

§ 2

1. Partnerem wiodącym – Liderem Projektu będzie Gmina Miasto Płock.
2. Wzór Umowy Partnerskiej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3

1. Celem partnerstwa jest współpraca w zakresie realizacji w/w projektu, którego założeniem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płocka i Mazowsza poprzez otwarcie dla zwiedzających nowoczesnej ekspozycji akwarystyczno-terrarystycznej oraz zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej.
2. Umowa Partnerska zawarta zostanie na czas realizacji projektu tj. do dnia 31 marca 2011 roku.

§ 4

1. Wyraża się zgodę na finansowanie Projektu opisanego w § 1 niniejszej Uchwały z Budżetów Miasta Płocka na lata 2008-2011 do wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie Projektu, stanowiącego odpowiednią część udziału własnego jednostek partycypujących w projekcie.
2. Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 925, rozdział 92504, § 6050.
3. Wartość projektu opisanego w § 1 niniejszej uchwały wynosi 13.966.993,16 PLN brutto, w tym zgodnie z zapisami złożonego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosku aplikacyjnego udział własny Gminy  Miasto Płock w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych szacowany jest następująco:
1) w roku 2008 – 100.468,98 PLN,
2) w roku 2009 – 929.857,75 PLN,
3) w roku 2010 – 1.018.227,62 PLN,
4) w roku 2011 – 46.494,63 PLN.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z deklaracji Gminy Miasto Płock złożonej we wniosku aplikacyjnym złożonym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją Działanie 6.2. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Beneficjent określił, że projekt pn. „Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb  utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym” będzie realizowany w partnerstwie w trzema podmiotami spełniającymi kryteria dostępu. Partnerzy zostali wyłonieni zgodnie z obowiązującymi przepisami – poprzez ogłoszenie otwartego naboru na partnera, który trwa od 25 sierpnia do
21 września 2009r. Realizacja projektu w partnerstwie zapewnia Beneficjentowi wsparcie instytucji specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem projektu, a także dodatkową liczbę punktów w ocenie merytorycznej aplikacji. Umowa partnerska po podpisaniu zostanie dołączona do dokumentacji aplikacyjnej podlegającej ocenie merytorycznej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 października 2009, godzina 08:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 393
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji