Uchwała Nr 588/XXXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 14 października 2004 roku
w sprawie nadania pośmiertnie medalu “Zasłużony dla Płocka” Panu Stanisławowi Nawrockiemu.

Uchwała Nr 588/XXXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie nadania pośmiertnie medalu “Zasłużony dla Płocka” Panu Stanisławowi Nawrockiemu.


 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i § 13 ust. 2 pkt. 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyznaje się pośmiertnie medal “Zasłużony dla Płocka” Panu Stanisławowi Nawrockiemu – Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 18 października 2004, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 247
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji