UCHWAŁA NR 283/XX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 4 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie terminu budowy północnej obwodnicy Płocka.

UCHWAŁA NR 283/XX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 4 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie terminu budowy północnej obwodnicy Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) w związku z § 22 ust. 3,5 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 124/IX/07 Rady Miasta  Płocka z dnia 29 maja 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 169, poz. 4619) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie rozpoczęcia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowy północnej obwodnicy po roku 2012 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga                                     

 


Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie zapowiedzi rozpoczęcia przez GDDKiA budowy północnej obwodnicy po roku 2012

Miasto Płock od lat 60- tych ubiegłego wieku starało się o wybudowanie drugiej przeprawy mostowej przez Wisłę. Starania te zaowocowały rozpoczęciem jej budowy w 2002 roku. Pierwsza część dojazdów wraz z mostem stanowi od 2007 roku integralną cześć układu komunikacyjnego miasta. Te inwestycje pochłonęły ponad 330 mln złotych. Obecnie trwa realizacja południowego odcinka o wartości ponad 50 mln złotych, co pozwoli włączyć przeprawę do drogi krajowej nr 60. Pozostała do zrealizowania wspólnie z GDDKiA północna obwodnica Płocka, która z planowaną obwodnicą północno – zachodnią będą stanowić docelowy układ komunikacyjny miasta. Są one niezbędne również z punktu widzenia układu drogowego kraju i regionu.
Nasze zaniepokojenie wywołuje fakt, iż budowa tej obwodnicy nie została uwzględniona wśród strategicznych planów inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w budżecie GDDKiA nie zostały zabezpieczone środki na jej realizację. Powody do niepokoju dają dodatkowo wypowiedzi rzecznika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z których wynika, że realizacja, tej priorytetowej dla Płocka i regionu inwestycji, będzie możliwa dopiero po roku 2012, ponieważ priorytetem jest budowa dróg związanych z EURO 2012.
W żadnym wypadku nie kwestionujemy potrzeby zapewnienia dobrego transportu uczestnikom i kibicom Mistrzostw Europy, jednakże niezrozumiałym i nie do przyjęcia przez  płocczan jest odłożenie, poza 2012 rok, budowy tak potrzebnej miastu obwodnicy.
Jako Rada Miasta Płocka wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec odwlekania w czasie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęcie budowy tej kluczowej dla miasta drogi.
Jeśli przedstawiona wizja zaprezentowana przez przedstawiciela GDDKiA okaże się faktem, będziemy razem z mieszkańcami podejmować dalsze, dopuszczalne prawem kroki, mające na celu zrealizowanie tej inwestycji do 2010 roku.
Jednakże, mając na uwadze dotychczasową współpracę Miasta Płocka z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwem Infrastruktury sądzimy, że nie zostaniemy zmuszeni do podejmowania żadnych dodatkowych kroków, ponieważ zostaną zabezpieczone środki w Budżecie Państwa na sprawną realizację przedsięwzięcia do 2010 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 05 lutego 2008, godzina 14:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 385
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 05 lutego 2008, godzina 14:20
  • Historia aktualizacji

  • 05 lutego 2008, godzina 14:20 Aktualizacja danych