Uchwała Nr 976/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Płock – miasta na prawach powiatu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 976/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Płock – miasta na prawach powiatu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 p-nkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1592 ze zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ) i art. 64  ustawy z dnia 13 października 1998 roku  - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133 poz. 872 ze zm. z 1998r. Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 6 poz. 70, Nr 12 poz. 136, nr 17 poz. 228 , Nr 19 poz. 239, Nr 95 poz. 1041,Nr 122 poz. 1312, z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 100 poz. 1084, Nr 111 poz. 1194 i Nr 145 poz. 1623 )

Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Podjąć zamiar nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasto Płock – miasto na prawach powiatu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Pocztowej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 2406/12 o pow. 0.2789 ha, uregulowanej w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW – 98439/4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Cukrowni Borowiczki S.A. Płock ul. Pl. W. Witosa 1  Prezydent Miasta Płocka w dniu 11.03.2004r. zatwierdził decyzją Nr WUG.II.RK. 7430-128/03-04 podział nieruchomości położonej w Płocku – obręb „1” Podolszyce – Borowiczki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Cukrowani Borowiczki. W wyniku podziału powstała działka o numerze geodezyjnym 2406/12 o pow. 0.2789 ha, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Płocka stanowi poszerzenie ulicy Pocztowej – drogi powiatowej. Prawo użytkowania wieczystego do w/w działki wygasło z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 p-k 2 ustawy o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm. ) do zadań własnych powiatu należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty, w tym sprawy z zakresu transportu i dróg publicznych, przejęcie na własność wspomnianej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy.
Powyższe odbywa się poprzez przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Płocka, a następnie wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 406
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji