UCHWAŁA Nr 253/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 253/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r.  Nr 214, poz. 1806,  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 114, poz.1193,  Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz.509, Nr 102, poz.1115, z 2002 r. Nr 147, poz.1643, Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz.995, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz.789, Nr 128, poz.1176, z 2004 r. Nr 217, poz. 2125,  Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się od opłat wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka oraz wnioski dotyczące zmiany wpisu w tej ewidencji - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Możliwość zniesienia opłaty administracyjnej z tytułu rejestracji działalności gospodarczej lub zmiany wpisu do ewidencji jest jednym z nielicznych instrumentów wpływających na stymulowanie rozwoju gospodarczego jaki znajduje się w rękach samorządu.
Wedle danych Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej przed wejściem w życie uchwał Nr 704/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zwolnienia    z opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Płocku, Nr 847/XLIX/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasto Płock i Nr 45/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka ilość podmiotów dokonujących rejestracji działalności gospodarczej na terenie gminy Płock systematycznie spadała. Gwałtowny spadek ilości nowych wpisów w stosunku do wykreśleń, widoczny jest szczególnie na przestrzeni lat 2002/2006.
Ustanowienie wyżej wymienionych uchwał spotkało się z dużym zadowoleniem lokalnej społeczności i od momentu ich wejścia w życie zarówno w 2005 r., jak i 2006 r. zaobserwowano aktywizację podmiotów gospodarczych  poprzez wzrost ilości zgłoszeń wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Kontynuacja tego typu działań będzie z całą pewnością skutkować dalszym zwiększeniem samozatrudnienia wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, a co za tym idzie, tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie miasta Płocka i zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 314
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji