UCHWAŁA NR 423/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 423/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy                  w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty
dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62
poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.: nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: nr 102
poz. 1055; Dz.U. z 2007 r.: nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: nr 180
poz. 1111, nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: nr 92 poz. 753, nr 157
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106
poz. 675; Dz.U. z 2011 r.: nr 21 poz. 113; nr 149 poz. 887; nr 217 poz. 1281) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 r.: nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r.: nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: nr 180
poz. 1111, nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675;
Dz.U. z 2011 r.: nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777; nr 21 poz. 113; nr 149 poz. 887; nr 217 poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 ze zmianami: Dz.U. z 2007 r.: nr 191 poz. 1366 i nr 192 poz. 1378; z 2008 r.: nr 70 poz. 416, nr 171 poz. 1056, nr 216 poz. 1367, nr 237 poz. 1654; Dz.U. z 2009 r.: nr 6 poz. 33, nr 69 poz. 595, nr 97 poz. 800, nr 91 poz. 742, nr 115 poz. 964, nr 125 poz. 1035, nr 127 poz. 1052, nr 161 poz. 1278, nr 219 poz. 1706; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 146, nr 81 poz. 531, nr 238 poz. 1578, nr 239 poz. 1593, nr 254 poz. 1700, nr 257 poz. 1725 i 1726; Dz.U. z 2011 r .: nr 106 poz. 622; nr 171 poz. 1016; nr 45 poz. 235; nr 205 poz. 1211; nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2012 r. poz.589 i poz.769), uchwala się co następuje:


§ 1.
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Miejski Urząd Pracy
w Płocku projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty
dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego, złożonego do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/6.1.2/2012. Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
2. Całkowita wartość Projektu wyniesienie 1 470 740,00 PLN.
3. Gmina Miasto Płock zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na okres
od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości określonej w pkt. 4.
4. Wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowić będzie 220.611,00 PLN (w 2014 r. – 134.773,50 PLN; w 2015 r. – 85.837,50 PLN) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P”.

§ 2.
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na upoważnienie Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Pana Jarosława Kozłowskiego do wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu.
2. W razie nieobecności osoby wskazanej w ust. 1 Rada Miasta Płocka wyraża
zgodę na upoważnienie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku - Pana Radosława Śliwińskiego do wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu.
  
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 sierpnia 2012, godzina 08:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 859
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji