UCHWAŁA NR 6/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.

UCHWAŁA NR 6/II/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r.              w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na nie   środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka   z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka          z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, ze zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U.  z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337), art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) i art. 35a  ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997r., ze zm.: Dz.U. z 1997r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156  poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001,   Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004r.             Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz. 2407, Dz.U. z 2005r. Nr 44 poz. 442, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz.1362, Nr 164 poz. 1366, Nr 167 poz. 1398, Dz.U. z 2006r.  Nr 63 poz.440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz. 1217)  - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


1.Dokonuje   się  zwiększenia   oraz   przemieszczeń   środków    finansowych   Państwowego   Funduszu Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   przeznaczonych   na   realizację  zadań  z  zakresu rehabilitacji zawodowej      i     społecznej        poprzez        zmianę       załącznika   Nr 1  do   Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28 marca 2006r.,  zmienionej Uchwałą
Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r., Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 z dnia 24 października 2006r.
2. Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem podjęcia.
   
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 05 grudnia 2006, godzina 13:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 308
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji