UCHWAŁA NR 45/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

UCHWAŁA NR 45/V/11
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2011 roku


w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Na  podstawie  art. 67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271  i  Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 1441  i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675)   –  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się  Statut  Związku Gmin Regionu Płockiego w wersji ustalonej przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwałą Nr XX/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu  Związku Gmin Regionu Płockiego. 

§ 2
Tekst Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego stanowi załącznik do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
 
§ 4
Traci moc uchwała Nr 993/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

Uzasadnienie:
Projekt uchwały dotyczy zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego co jest koniecznością wynikającą wielokrotnej nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, której zmiany nie znajdują odzwierciedlenia w podstawowej wersji Statutu zatwierdzonej w 1994 roku. Aktualizacja dotyczy także doprecyzowania zadań realizowanych przez Związek ze środków RPO WM w zakresie rekultywacji, termomodernizacji, infrastruktury drogowej. W/w zmiany zostały przyjęte Uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, uchwałami Rad Gmin – członków Związku Gmin Regionu Płockiego (w tym uchwałą Nr 760/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r.) oraz uchwałą nr XX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. Tekst jednolity statutu, przyjęty uchwałą nr XX/2010 r. stanowi załącznik do projektu uchwały. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 26 stycznia 2011, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 807
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji