UCHWAŁA Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 368/XX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 oraz art. 51 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art. 109, 118, 122 i 124 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2, atart. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 189, poz. 1851) oraz Uchwały Nr 342/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi budżetu, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu miasta Płocka ogółem w wysokości 369.375.786,59 zł.

2.Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

A. Dochody Budżetu Gminy (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3) 280.245.536,59 zł.

Dochody własne gminy 226.199.382,19 zł.
Subwencja oświatowa 41.355.603,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone gminie 6.878.168,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego   4.150.000,00 zł.
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.106.686,00 zł.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 550.000,00 zł.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych              5.697,40 zł.

B. Dochody Budżetu Powiatu (zgodnie z załącznikami nr 2 i 3) 89.130.250,00 zł.

Dochody własne powiatu 22.138.728,00 zł.
Subwencje 45.643.234,00 zł.
Dotacje celowe na zadania własne powiatu 2.776.000,00 zł.
Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu 7.496.288,00 zł.
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 426.000,00 zł.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10.650.000,00 zł.


§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok ogółem w wysokości 426.245.786,59 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 i 6)

2.Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

Wydatki bieżące na zadania własne 286.043.591,40 zł.
 w tym:
 Rezerwa 6.500.000,00 zł. 
Wydatki majątkowe na zadania własne 120.145.053,19 zł.
 w tym:
 Rezerwa 570.000,00 zł.
Wydatki na zadania zlecone 14.374.456,00 zł.
 w tym:
– gmina  6.878.168,00 zł.

– powiat 7.496.288,00 zł.
z tego: wydatki inwestycyjne 500.000,00 zł.
Wydatki na zadania realizowane na podstawie
 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.682.686,00 zł.  w tym:
– gmina  5.256.686,00 zł.
z tego: wydatki inwestycyjne 4.150.000,00  zł.

– powiat 426.000,00 zł.


§ 3

Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 10).
Wydatki ustalone w § 2 ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 10).


§ 4

Ustala się deficyt Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok w kwocie 56.870.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 14) są:
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej                                          20.000.000,00 zł.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym       53.800.000,00 zł.  

§ 5

Prognozę zadłużenia miasta Płocka na 31.12.2004 r. stanowi załącznik nr 13.


§ 6

1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł. na inne wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy przy opracowywaniu budżetu.
2.Tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek płac w wysokości 3.500.000,00 zł.
3.Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.570.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
wniesienie kapitału zakładowego w związku z utworzeniem spółki prawa handlowego pn. „Szpital Świętej Trójcy Spółka z o.o.”,
inwestycje i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz pokrycie zobowiązań Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

 


§ 7

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 8.840.900,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 16).


§ 8

Ustala się wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań Miasta Płocka na kwotę 2.663.359,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 11).


§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
1.Zakładów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 17)
przychody w wysokości 10.746.647,00 zł.
wydatki w wysokości 10.746.647,00 zł.

2.Środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 15)
przychody w wysokości 3.850.336,00 zł.
wydatki w wysokości 3.980.404,00 zł.


§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
1.Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 7)
przychody w wysokości 3.750.000,00 zł.
wydatki w wysokości 5.038.195,36 zł.
2.Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 8)
przychody w wysokości 1.725.000,00 zł.
wydatki w wysokości 2.765.912,71 zł.
3.Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 9)
przychody w wysokości 440.000,00 zł.
wydatki w wysokości 859.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1.Zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł.
2.Udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym łącznie do wysokości 5.000.000,00 zł.
3.Dokonania zmian w planie wydatków w tym również w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4.Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
5.Lokowania w bankach przejściowo wolnych środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu 2004 roku.


§ 12

Określa się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 197.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 12).


§ 13

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta Płocka może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 50.000.000,00 zł.


§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


§ 16

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 325
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji