UCHWAŁA NR 218/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
zmieniająca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

UCHWAŁA NR 218/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

zmieniająca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art.179, 181, 183, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
W uchwale Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej uchwałą Nr 50/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w Załączniku Nr 1 w punkcie III, w ppkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie: „prognozowane dochody budżetu według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,”
2)w Załączniku Nr 1 w punkcie III, w ppkt 4) pierwszy tiret otrzymuje brzmienie: „omówienie planowanych dochodów gminy i powiatu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według poszczególnych źródeł”.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

 
W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych konieczna jest zmiana Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w części dotyczącej określenia podziału prognozowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody: bieżące i majątkowe w celu zachowania zgodności z nowelizacją.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 07:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 865
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji