UCHWAŁA NR 845/LIX/10 z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do współfinansowania budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

UCHWAŁA  Nr 845/LIX/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do współfinansowania budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U.z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170; Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz. 1651; Dz.U. z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777; Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Płock do współfinansowania budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

§ 2
W budżecie miasta Płocka na lata 2010 – 2013 zagwarantować, zgodnie z zapisami w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Płocka, środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych i budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

§ 3
Środki finansowe, o których mowa w § 2, nie mogą przekraczać 50 % wartości kosztorysowej prac projektowych i budowy.

§ 4
Przekazanie środków może następować w transzach, po pisemnym przedstawieniu przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu gwarancji dysponowania środkami własnymi w kwotach nie mniejszych niż dysponowana do przekazania transza.

§ 5
Gmina Miasto Płock i Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu szczegółowe zasady współfinansowania inwestycji i wzajemnych rozliczeń określą w umowie, z uwzględnieniem we wzajemnym rozliczeniu, jako rekompensatę udziału w inwestycji Gminy Miasto Płock, przynajmniej dwóch zlokalizowanych w Płocku, uzgodnionych przez Strony, nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa – w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 

Tomasz Korga

 

 


UZASADNIENIE


 Jednym z ogniw mających wpływ na sprawne funkcjonowanie miasta i bezpieczeństwo jego mieszkańców jest Policja. Stawiane są jej wysokie wymagania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym, jednocześnie wspierając ją tak, by stopień ogólnego zadowolenia był jak najwyższy.
 Te działania przynoszą konkretne efekty, co obrazują policyjne statystyki oraz osobiste odczucia mieszkańców. Policjanci są sprawniejsi, bardziej mobilni, w mieście ubywa miejsc niebezpiecznych, chuligani i przestępcy wypierani są z miejsc publicznych.
 Niezależnie od tego, płocka Policja boryka się z wieloma problemami natury organizacyjnej
i logistycznej, co w znacznym stopniu ogranicza jej możliwości działania, podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy, obsługi mieszkańców, czy prewencji.
 Stanowi to troskę Kierownictwa płockiej jednostki i przełożonych, ale także władz miasta i jej mieszkańców.
 Przedłożona Radzie Miasta Płocka Uchwała w zdecydowany sposób przybliża powstanie nowego obiektu dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku, przy zachowaniu parytetu „równowagi” Stron, zarówno co do pożytków leżących po stronie miasta, jak i zaangażowania w procesie inwestycji budżetu państwa.
 Należy również podkreślić, że przyjęcie Uchwały niezbędne jest do uruchomienia opracowania Programu Inwestycyjnego dla nowej siedziby KMP w Płocku oraz uzyskania akceptacji Komendy Głównej Policji na wprowadzenie do planu inwestycyjnego wyżej wymienionego zadania.
 Szacowane koszty dotacji inwestycji zostały wpisane do „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 2015”,  na lata 2010 – 2013.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 12 listopada 2010, godzina 11:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 119
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji