UCHWAŁA Nr 1026/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III”

UCHWAŁA Nr 1026/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do przyjęcia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006” projektu o numerze Z/2.14/III/3.3.1/1552/05 pn. „Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” do kwoty 2.995.466,00 zł.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu pn.”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – Etap II i III” w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty, o której mowa § 1 Uchwały powiększonej o należne odsetki, tj. do kwoty 4.642.972,30 zł.

§ 3

Realizację zabezpieczenia dokonać z dochodów własnych budżetu miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Z uwagi na przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 na realizację projektu pn. ”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III”  konieczne jest podjęcie działań umożliwiających otrzymanie środków finansowych.
W związku z powyższym niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania wraz z należnymi odsetkami, na okres 5 lat od daty podpisania umowy.
Miasto Płock jako formę zabezpieczenia  proponuje weksel własny “in blanco” wraz z  deklaracją wekslową.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 08:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 102
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji