UCHWAŁA NR 673/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia obszaru i granic aglomeracji.

UCHWAŁA NR 673/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia obszaru i granic aglomeracji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 43 ust.  2a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 238, poz. 2022, Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206) oraz  § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji stanowiący załącznik do projektu Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia obszaru i granic aglomeracji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 812
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji