projekty uchwał
Sesja XXXVII - 26-05-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 26 maja 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad
         
1/Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
4/Informacja nt. monitorowania zanieczyszczenia powietrza przez PKN ORLEN S.A.
5/Informacja o sytuacji lokalowej, stanie technicznym i wyposażeniu oraz ocena sytuacji kadrowej w płockich przedszkolach i żłobkach.
6/Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
7/Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Do pobrania: projekty uchwał

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
3. zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca  2010 roku,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
5. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
6. udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”,
7. udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ulicy Armii Krajowej w Płocku”,
8. udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”,
9. zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.,
10. nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku,
11. nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku,
12. nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku,
13. wydzierżawienia nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Kobiałka  w Płocku,
14. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Gminę – Miasto Płock,
15. skargi Pana Jerzego Maneckiego na uchwałę Rady Miasta Płocka,
16. skargi Beaty i Bogdana Krzysiak  zam. w Płocku,
17. skargi Pani Bogusławy Krajewskiej zam. w Płocku,
18. przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy  – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki  Fiat 126 P 650 nr rejestracyjny WP 18716 , nr identyfikacyjny VIN   SUF126A0019682916.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XXXVII  Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 19 maja 2009, godzina 12:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 665
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 19 maja 2009, godzina 12:19
  • Historia aktualizacji

  • 19 maja 2009, godzina 12:19 Aktualizacja danych