Załącznik do Uchwały Nr 929/LV/06
REGULAMIN przyznawania wyróżnień i nagród miasta Płocka za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Załącznik do Uchwały Nr 929/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku                

REGULAMIN
przyznawania wyróżnień i nagród miasta Płocka za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród miasta Płocka, zwanych dalej wyróżnieniem i nagrodą, przyznawanych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu tych wyników.

§ 2

1.Wyróżnienia i nagrody stanowią wyraz uznania władz samorządowych miasta dla środowisk sportowych za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu w Płocku.
2.Wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy z terenu miasta Płocka przyznaje corocznie Prezydent Miasta Płocka z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu klubu sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Płocka.
3.Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika.
4.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyróżnienia i nagrody będzie corocznie określana w uchwale budżetowej.

§ 3

1.Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe przyznawane mogą być wyróżnienia i nagrody pieniężne lub rzeczowe.
2.Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, dyplomy i listy gratulacyjne.
3.Podstawą ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.169, z późn. zm.), zwana dalej „podstawą”.
4.Nagroda pieniężna dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może być przyznana do 20-krotności podstawy we współzawodnictwie międzynarodowym oraz w wysokości do 15-krotności podstawy we współzawodnictwie krajowym.
5.Wartość nagrody rzeczowej przyznanej zawodnikowi nie może przekroczyć 2 000 zł.

§ 4

1.Wyróżnienie i nagrodę może otrzymać zawodnik za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który:
1)uprawia dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.),
2)jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Płock,
3)godnie reprezentuje Płock,
4)zajął miejsce:
a)1-8 w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
b)1-3 w igrzyskach paraolimpijskich,
c)1-3 na uniwersjadzie, w akademickich mistrzostwach świata, Pucharze Świata lub Pucharze Europy,
d)1- 3 w mistrzostwach Polski,
e)zdobycie Pucharu Polski.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać nagrodę zawodnikowi  który nie
spełnia wymogu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przez zawodników, o których mowa w § 4 lub za inne szczególne zasługi na rzecz rozwoju płockiego sportu zgodnie z § 3 ust. 4,6.

§ 6

W jednym roku zawodnik, trener lub działacz może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 7

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych w czasie zawodów, o których mowa w § 4, przyznaje się jedną nagrodę.

§ 8

Obsługę organizacyjną w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień sportowych zapewnia odpowiedni Wydział Urzędu Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 162
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji