UCHWAŁA NR 628/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 628/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego  do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753), art 5 ust.1 pkt. 2 i ust.3 pkt. 4, art. 20, art. 21, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008r.  Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz 619, Nr 79, poz. 666) oraz art. 4 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539, Nr 220, poz. 1419; z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)  w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1  pkt 3 lit. a), c), d),  g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia  26 sierpnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:         


§1
1. Przyjmuje  się do realizacji projekt nr POKL. 09.02.00-14-022/09 pn. „Krok w przyszłość zawodową” zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

2.Beneficjentem dla projektu jest Gmina - Miasto Płock, a  realizatorem Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Krzywickiego w Płocku, z siedzibą przy ul. Abpa Nowowiejskiego 4.

§2

Wyraża się zgodę na finansowanie projektu opisanego w §1 z Budżetów Miasta Płocka na lata 2010-2013 do wysokości udziału własnego (12,75% ogólnej wartości projektu) wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu                 -  1 951 743,97 PLN brutto
Proponowana kwota dofinansowania (z EFS) -  1 702 896,61 PLN brutto
Wkład własny                       -     248 847,36 PLN brutto

§3

Określa się źródło finansowania projektu:  Dział 801 Rozdział 80130, plany finansowe na lata 2009 - 2012  Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 


Uzasadnienie


 Szkolnictwo zawodowe  odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego i przez to cieszy się mniejszym zainteresowaniem uczniów. Niezbędne jest więc stałe zwiększanie potencjału dydaktycznego szkół zawodowych  i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia. Potencjał ten zwiększany jest m.in. poprzez realizację programów zajęć dydaktycznych, wyrównawczych oraz specjalistycznych wspierających i zachęcających młodzież do kształcenia, zawodowego jednocześnie dostosowujących umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy a także programów doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w kwietniu 2009r. ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
 Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w Płocku w projekcie „Krok w przyszłość zawodową” proponuje swoim uczniom cykle zajęć dodatkowych: *) wzmacniających rozwój zainteresowań zawodowych i przygotowujących do uczestnictwa w rynku pracy – "Profesjonalna recepcja" dla techników hotelarstwa, "Profesjonalny przedstawiciel handlowy" dla techników handlowców oraz "Klub buchaltera" dla techników ekonomistów; *) z języków obcych zawodowych *) warsztatów ogólnorozwojowych a także profesjonalne doradztwo zawodowe i opiekę pedagogiczno – psychologiczną.
Projekt przeszedł etap oceny formalnej, w etapie oceny merytorycznej uzyskał 96 pkt na wymaganych min. 60 pkt i przez Zarząd Województwa Mazowieckiego został zaakceptowany do otrzymania dofinansowania ze środków  EFS.
W sytuacji, gdy beneficjentem jest jst., a projekt realizuje samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka wdrażająca wymaga uchwały właściwego organu jst. dysponującego budżetem wnioskodawcy, zatwierdzającej projekt do realizacji.        
Dla opisywanego wyżej projektu beneficjentem  jest Gmina Miasto Płock, realizatorem – Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku. Tak więc podjęcie tej uchwały jest warunkiem koniecznym  do otrzymania środków finansowych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 906
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji