UCHWAŁA NR 593/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2010 roku

UCHWAŁA NR  593/XLII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2009 roku


w sprawie określenia liczby  nowych  licencji  na  wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2010 roku


Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271  i  Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 1441  i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )   i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 661, Nr 125, poz. 874,  Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381,  z  2008 r. nr 218, poz. 1391, nr 234, poz. 1574 i  Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

                                                              § 1

Określa się liczbę 100 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami  na terenie  Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2010 roku.                             

                                                              § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

                                                              § 3

Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
          
 

 

Uzasadnienie
                                              


Zgodnie z art.6 ust.6 ustawy o transporcie drogowym, właściwe Rady Gmin określają na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowaym celem jest ochrona praw konsumenta.
Nie podjęcie uchwały w tym terminie spowoduje zachowanie w 2010 r. dotychczasowej liczby licencji (wg stanu na dzień 31.12.2009 r.). W 2009 r. stan  licencji nie może przekroczyć liczby 565.
Ilość wydanych licencji na dzień 14.10.2009 r. wynosi 560 (zapas 5 licencji), natomiast 24 osoby ukończyły szkolenie z zakresu transportu drogowego taksówką i oczekują na egzamin.
Limit 100 nowych licencji jest wystarczający do zagwarantowania wszystkim   osobom zamierzającym rozpocząć zawód taksówkarza, możliwości szybkiego, bezproblemowego uzyskania licencji, bez konieczności oczekiwania na zwolnienie miejsca po innym przewoźniku, co jest istotne dla lokalnego rynku pracy.
Należy zaznaczyć, iż pojęcie „liczba przeznaczona do wydania nowych licencji” nie obejmuje liczby uprawnień przewozowych, które uległy wygaszeniu bądź zostały cofnięte.
Proponowany limit został zaakceptowany przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, lecz nie uzyskał aprobaty Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 016
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji