Uchwała Nr 878/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej.

Uchwała Nr 878/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) w związku z § 13 ust. 1 pkt. 1 i § 14 ust. 1 uchwały Nr 188/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku – Ordynacja wyborcza do rad jednostek pomocniczych miasta Płocka oraz  uchwały Nr  189/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli i uchwały Nr 804/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcia członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Pana Zenona Sylwestra Wiśniewskiego w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Wygaśnięcie członkostwa Pana Zenona Sylwestra Wiśniewskiego w Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli spowodowane jest zrzeczeniem się mandatu radnego Rady Miasta Płocka. Rada Miasta Płocka uchwałą Nr 804/XLVII/05 z dnia 25.10.2005 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Zenona Sylwestra Wiśniewskiego w związku z wyborem na Posła Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 118
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji